REGULAMIN KONKURSU „Masz dryg? Wygraj fach”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Masz dryg? Wygraj fach” (dalej „Konkurs”) jest JAMEL INTERACTIVE SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Liczmańskiego 7/3, 80-322 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000328422, NIP: PL 584-267-47-18, REGON: 220776820, zwana dalej również „Organizatorem”.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913770, posiadającą NIP 527-274-96-31, o kapitale zakładowym w wysokości: 340.521.250,00 zł (dalej jako „Fundator”).
 4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 04.2022 do dnia 15.05.2022 do godziny 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Konkurs przeprowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie i potwierdza, iż spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej https://dryg.pl/konkurs dalej jako „Strona Konkursowa”) oraz za pośrednictwem oficjalnego profilu Fundatora w serwisie Facebook https://www.facebook.com/drygpl (dalej jako „Profil Fundatora”).
 10. Niniejszy Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, ani administrowany w żadnym zakresie przez właściciela serwisu Facebook.

 

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
 6. posiada własne, indywidualne konto w serwisie Facebook,
 7. w Czasie Trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe opisane w pkt III poniżej.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Fundatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

 • Zasady Konkursu
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe polegające na przekazaniu odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Daj znać w komentarzu, dlaczego to właśnie Ty masz wygrać to szkolenie” (dalej jako „Materiał Konkursowy”). Odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na Profilu Fundatora pod postem dotyczącym nagrody, którą Uczestnik chce wygrać. Odnośniki do postów konkursowych zamieszczone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik może dodawać dowolną ilość Materiałów Konkursowych pod postem konkursowym, ale tylko jeden taki Materiał może zostać nagrodzony.
 3. Materiał Konkursowy:
 4. powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 5. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
 6. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów, z wyłączeniem Organizatora lub Fundatora,
 7. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 8. W związku z przesyłaniem przez Uczestnika Materiału Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnie Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Materiału Konkursowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na cele reklamowe i marketingowe, a w szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 9. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
 10. wprowadzenie do pamięci komputera;
 11. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych i promocyjnych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. a powyżej;
 12. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych;
 13. publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie,
 14. wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji, a także łączenia z innymi utworami.
 15. Jednocześnie uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonego w czasie i nieopłatnego prawa do wykorzystywania wizerunku uczestnika zawartego w Materiale Konkursowym na polach eksploatacji opisanych w ust. 4 powyżej oraz do dokonywania nim dowolnych zmian.
 16. Uczestnik udziela zgody na rozpowszechnianie swojego Materiału Konkursowego z podaniem danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko i miasto zamieszkania), z podaniem danych niebędących danymi uczestnika, jak również anonimowo.
 17. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Uczestnika niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (działanie niedozwolone), Organizator może powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

 1. Przebieg Konkursu
 2. W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa odrzuca z Konkursu zgłoszenia i Materiały Konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu.
 4. W Konkursie biorą udział wyłącznie te Materiały Konkursowe, które zostały zamieszczone w komentarzach pod postami konkursowymi do końca Czasu Trwania Konkursu.
 5. Komisja Konkursowa po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu wybiera Materiały Konkursowe, które według uznania Komisji Konkursowej są najbardziej kreatywne, zgodne z zadaniem konkursowym i mają najlepsze, w ocenie Komisji Konkursowej, walory estetyczne.
 6. Komisja Konkursowa ogłasza wyniku Konkursu do dnia 27.05.2022 do godziny 23:59 na Stronie Konkursowej.
 7. Wszyscy laureaci Konkursu informowani są o wygranej za pośrednictwem wiadomości w serwisie Facebook najpóźniej do 7 dni po ich wyłonieniu.
 8. Nagrodami w Konkursie jest prawo do udziału w szkoleniach dla określonej przez Organizatora liczby osób. Zestawienie szkoleń, miejsca ich przeprowadzenia, liczba osób uprawnionych do uczestnictwa oraz wartość szkoleń wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy zwycięzca którejkolwiek z nagród nie spełni warunków Regulaminu lub nie odbierze prawidłowo wysłanej mu nagrody, Uczestnik taki traci prawo do nagrody.
 10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznym. W przypadku, jeżeli wygranie nagrody w Konkursie rodzi po stronie laureata zobowiązanie podatkowe, wówczas Organizator jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości nagrody do właściwego urzędu skarbowego, chyba że nagroda zwolniona jest z podatku, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie laureaci Konkursu zobowiązują się do przekazania niezbędnych danych, celem ustalenia właściwego Urzędu Skarbowego i spełnienia powyższego obowiązku podatkowego przez Organizatora.
 11. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inne ani na ich równowartość pieniężną, ani do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłosić następująco formie:
  1. pisemnej na adres siedziby Organizatora,
  2. elektronicznej na adres e-mailowy [email protected],
 3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, co nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

 

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić udział w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
  3. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  4. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach.

 

 • Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności do zmiany Czasu Trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą publikowane na Stronie Konkursowej. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień niniejszego Regulaminu zmiany nie mogą ograniczać praw nabytych przez Uczestników do czasu zmiany.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Lista nagród w Konkursie

 

 1. Kurs na operatora wózka widłowego

liczba miejsc do wygrania: 10 miejsc

data szkolenia: część teoretyczna 20-23 czerwca, termin części praktycznej w wymiarze 10 godzin odbędzie się w terminie 24 czerwca-8 lipca w dniach ustalonych indywidualnie z Centrum Nowych Kompetencji.

miejsce szkolenia: Centrum Nowych Kompetencji, Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

wartość szkolenia: 1000 zł

odnośnik do postu konkursowego: https://dryg.me/konKURS_NA_WOZEK_WIDLOWY

 

 1. Kurs barmański

liczba miejsc do wygrania: 10 miejsc

czas trwania: 3 dni

data szkolenia: 13-15 czerwca

organizator: BarSchool

miejsce szkolenia: Gdańsk

wartość szkolenia: 800 zł

odnośnik do postu konkursowego: https://dryg.me/konKURS_BARMANSKI

 

 1. Szkolenie ze stylizacji paznokci

liczba miejsc do wygrania: 8 miejsc

czas trwania: 1 dzień

data szkolenia: 13 lub 14 czerwca

organizator: EuroFashion Akademia Paznokcia

miejsce szkolenia: Pruszcz Gdański

wartość szkolenia: 650 zł

odnośnik do postu konkursowego: https://dryg.me/konKURS_STYLIZACJI_PAZNOKCI

 

 1. Szkolenie z bezpiecznej pracy na wysokości

liczba miejsc do wygrania: 10 miejsc

czas trwania: 1 dzień

data szkolenia: 13 czerwca

organizator: Rojam

miejsce szkolenia: Gdańsk

wartość szkolenia: 400 zł

odnośnik do postu konkursowego:

https://dryg.me/konKURS_BEZPIECZNEJ_PRACY_NA_WYSOKOSCI

 

 1. Kurs szycia i kroju (dla początkujących)

liczba miejsc do wygrania: 4 miejsca

czas trwania: 5 dni

data szkolenia: 20-24 czerwca

organizator: Prestigo

miejsce szkolenia: Rumia

wartość szkolenia: 1100 zł

odnośnik do postu konkursowego: https://dryg.me/konKURS_SZYCIA_I_KROJU

 

 1. Kurs na pomoc groomera

liczba miejsc do wygrania: 2 miejsca

czas trwania: 5 dni

data szkolenia: 20-24 czerwca

organizator: Psi Salonik

miejsce szkolenia: Gdynia

wartość szkolenia: 1800 zł

odnośnik do postu konkursowego: https://dryg.me/konKURS_NA_POMOC_GROOMERA

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, czyli:

JAMEL INTERACTIVE SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Liczmańskiego 7/3, 80-322 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000328422, NIP: PL 584-267-47-18, REGON: 220776820.

 

 1. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz  archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

 

 1. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

 

 1. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

 1. Organizator Konkursu i Fundator;
 2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 3. podmioty, którym Organizator powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe;
 4. inni odbiorcy danych – np. partnerzy Organizatora, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
 5. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz  archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.

Twoje prawa to:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże  będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

 1. droga mailową, wysyłając maila na adres: [[email protected],
 2. pocztą tradycyjną wysłaną na adres Organizatora,
 3. bezpośrednio w siedzibie Organizatora.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

 1. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Menu