Regulamin promocji „Dodaj ogłoszenie, zgarnij wyróżnienie”

  1. Organizatorem promocji „Dodaj ogłoszenie, zgarnij wyróżnienie” (dalej „Promocja”) jest spółka Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913770, posiadająca numer NIP 527-274-96-31 (dalej „Organizator”).
  2. Promocja polega na nieodpłatnym graficznym wyróżnieniu przez okres 7 dni na serwisie www.dryg.pl (oznaczenie plakietką „Wyróżnione” oraz podświetlenie logotypu kolorem fioletowym na liście ogłoszeń wyszukiwanych przez Kandydatów) pięciu (5) Ogłoszeń Rekrutacyjnych, opublikowanych w trakcie trwania Promocji przez podmiot uprawniony do wzięcia w niej udziału.
  3. Do udziału w Promocji organizowanej przez Organizatora w dniach 23 - 30.11.2021 r. uprawnieni są Pracodawcy, którzy w trakcie trwania promocji złożą za pośrednictwem serwisu www.dryg.pl zamówienie na publikację Ogłoszenia Rekrutacyjnego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z promocji podmiotów, które w ocenie Organizatora nie spełniają warunków koniecznych do udziału w Promocji, co nie przyznaje tym podmiotom jakichkolwiek roszczeń oraz nie jest źródłem dodatkowych uprawnień.
  5. Skorzystanie z Promocji wymaga zaakceptowania regulaminu serwisu www.dryg.pl.